This plugin hasn’t been tested with the latest 3 major releases of WordPress. It may no longer be maintained or supported and may have compatibility issues when used with more recent versions of WordPress.

CoolWP Pinyin Attachment Name

विवरण

1.兼容英文版的WordPress.

2.插件仅对标题中的中文字符进行友好转换,字典范围为 GB2312 全码表约7000个汉字.

3.使用分词符连接拼音便于人眼分辨.

4.非码表汉字会被忽略,如果标题里使用了特别的繁体汉字,可能需要手动为这些汉字添加拼音.

5.仅供Wordpress中文版用户使用,所以这里就没必要写英文版说明了.

6.字典函数来自于Xiaole Tao的插件Pinyin Permalinks.

7.与上述插件兼容.

स्थापना

  1. 进入 WordPress 后台,依次点击->插件->(页面左上方)安装插件,在这个页面的搜索栏中输入’Pinyin Attachment Name’,然后点击“搜索该插件”,找到该插件后,点击插件名下方的”现在安装”,即可进行在线下载和安装.
  2. 安装之后,在Wordpress后台->插件页面找到该插件,点击插件名称下的“启用”即可.

或者

  1. 下载并解压 ‘coolwp-pinyin-attachment-name’ 压缩包,将解压后得到的文件夹’coolwp-pinyin-attachment-name’上传至(通常使用FTP工具)你的网站的 ‘/wp-content/plugins/’ 目录下.
  2. 在Wordpress后台->插件页面找到该插件,点击插件名称下的“启用”即可.

प्रश्नोत्तर

有任何问题,请留言:留言页面

Any technical requirements?

技术支持页面:<技术支持页面

समीक्षाहरू

सबै 2 समीक्षाहरू पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“CoolWP Pinyin Attachment Name” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू

चेन्जलग

1.0

  • 初始发布