Lytex Pagamentos

विवरण

Gateway de Pagamento- Lytex

  • Lytex Pagamentos

स्थापना

Apos instalar o plugin no WordPress deve-se inserir as chaves de API.

प्रश्नोत्तर

Onde consigo minha chaves de API

As chaves de API devem ser geradas dentro do sistema Lytex em https://pay.lytex.com.br.

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Lytex Pagamentos” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू