USS Upyun

使用又拍云云存储USS作为附件存储空间。(This is a plugin that uses UPYUN Storage Service for attachments remote saving.)


沈唁 80+ सक्रिय स्थापना 6.4.2 सँग जाँच गरिएको 4 हप्ता अघि अपडेट गरिएको

[凹凸曼]自动同步腾讯云对象存储COS

设计理念,这是绿色无任何污染,不会去修改原本系统数据库图片路径,防止云存储垮掉,防止网络不通,防止不想要云端存储了,可以随时关闭插件。 一键点击同步,让网站图片和附件自动同步到腾讯云对象存储COS,实现图片附件和网站代码分离,流量分流让网站打开速度更快.


凹凸曼 १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 6.4.2 सँग जाँच गरिएको 2 हप्ता अघि अपडेट गरिएको

[凹凸曼]自动同步阿里云对象存储OSS

设计理念,这是绿色无任何污染,可以随时关闭插件,实现手动同步和自动同步,让网站图片和附件自动同步到阿里云对象存储OSS,实现图片附件和网站代码分离,流量分流让网站打开速度更快.


凹凸曼 १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 6.4.2 सँग जाँच गरिएको 6 दिन अघि अपडेट गरिएको