OSS Aliyun

使用阿里云对象存储 OSS 作为附件存储空间。(This is a plugin that uses Aliyun Object Storage Service for attachments remote…


沈唁 1,000+ सक्रिय स्थापना 6.4.1 सँग जाँच गरिएको 4 हप्ता अघि अपडेट गरिएको

云推荐

云推荐 — 最聪明的个性化推荐系统


云推荐 10+ सक्रिय स्थापना 3.5.2 सँग जाँच गरिएको 11 वर्ष अघि अपडेट गरिएको

[凹凸曼]自动同步阿里云对象存储OSS

设计理念,这是绿色无任何污染,可以随时关闭插件,实现手动同步和自动同步,让网站图片和附件自动同步到阿里云对象存储OSS,实现图片附件和网站代码分离,流量分流让网站打开速度更快.


凹凸曼 १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 6.4.1 सँग जाँच गरिएको 2 दिन अघि अपडेट गरिएको