AddQuicktag

This plugin makes it easy to add Quicktags to the html – and visual-editor.


Frank Bültge 100,000+ सक्रिय स्थापना 5.7.10 सँग जाँच गरिएको 3 वर्ष अघि अपडेट गरिएको

XHE Quicktags

This plugin makes it easy to add Quicktags to the html – and visual-editor.


xHTMLExpert १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 5.7.10 सँग जाँच गरिएको 3 वर्ष अघि अपडेट गरिएको