OSS Aliyun

使用阿里云对象存储 OSS 作为附件存储空间。(This is a plugin that uses Aliyun Object Storage Service for attachments remote…


沈唁 1,000+ सक्रिय स्थापना 6.4.2 सँग जाँच गरिएको 3 दिन अघि अपडेट गरिएको

OSS Upload

使用阿里云 OSS 作为媒体库附件存储空间,支持原创增强的 OSS 协议包装和全原生图像编辑及衍生功能。


Link 900+ सक्रिय स्थापना 5.3.16 सँग जाँच गरिएको 4 वर्ष अघि अपडेट गरिएको

云推荐

云推荐 — 最聪明的个性化推荐系统


云推荐 10+ सक्रिय स्थापना 3.5.2 सँग जाँच गरिएको 11 वर्ष अघि अपडेट गरिएको