WP reCaptcha

Add Google reCaptcha to WordPress forms. Easy to add, advanced security for your forms.


WPreCaptcha.com 200+ सक्रिय स्थापना 5.8.9 सँग जाँच गरिएको 3 वर्ष अघि अपडेट गरिएको

GNA Google reCAPTCHA

This plugin allows you to implement Google reCAPTCHA (CAPTCHA) into your web forms.


Chris Dev 10+ सक्रिय स्थापना 4.7.28 सँग जाँच गरिएको 8 वर्ष अघि अपडेट गरिएको