Buddypress Friends

This plugin adds a widget to Buddypress that displays the friends for the current user…


Adam J Nowak 10+ सक्रिय स्थापना 3.2.1 सँग जाँच गरिएको 12 वर्ष अघि अपडेट गरिएको

BP Mutual Friends

List users' mutual friends in BuddyPress easily. One click install and setup.


SuitePlugins 10+ सक्रिय स्थापना 4.3.32 सँग जाँच गरिएको 8 वर्ष अघि अपडेट गरिएको