No Category Base (WPML)

This plugin removes the mandatory 'Category Base' from your category permalinks. It's compatible with WPML.


Marios Alexandrou 100,000+ सक्रिय स्थापना 6.4.3 सँग जाँच गरिएको 3 महिना अघि अपडेट गरिएको

No category parents

This plugin will completely remove the mandatory 'Category Base' and all the parents from your…


Sergio Milardovich 6,000+ सक्रिय स्थापना 4.1.40 सँग जाँच गरिएको 9 वर्ष अघि अपडेट गरिएको