Classic Editor

Enables the previous "classic" editor and the old-style Edit Post screen with TinyMCE, Meta Boxes,…


WordPress Contributors 5+ मिलियन सक्रिय स्थापना 6.5.2 सँग जाँच गरिएको 1 हप्ता अघि अपडेट गरिएको