Just TinyMCE Custom Styles

Adds dropdown options for custom css classes and attributes for tags in WordPress TinyMCE Editor.


JustCoded / Alex Prokopenko 2,000+ सक्रिय स्थापना 5.5.14 सँग जाँच गरिएको 4 वर्ष अघि अपडेट गरिएको