Personal QR Message

WordPress plugin to create a personal QR message for the buyer.


Codres १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 5.9.8 सँग जाँच गरिएको 2 वर्ष अघि अपडेट गरिएको

AS Blacklist Customer

Plugin allow admin to add notice for customer to blacklist them. Once on edit order…


Akshar Soft Solutions १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 5.3.16 सँग जाँच गरिएको 4 वर्ष अघि अपडेट गरिएको