Darken

WordPress Dark Mode Plugin


Jewel Theme १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 6.3.4 सँग जाँच गरिएको 6 महिना अघि अपडेट गरिएको

Night Mode Karen Lite

add dark mode ability to your WordPress. You will be able to have night mode…


ArasGroup १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 5.8.9 सँग जाँच गरिएको 2 वर्ष अघि अपडेट गरिएको

Dark Mode Block

Dark Mode Block is a simple yet powerful WordPress block plugin that allows you to…


codekraft १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 6.4.4 सँग जाँच गरिएको 1 महिना अघि अपडेट गरिएको

Easy Dark Mode on One Click

WP Dark Mode automatically enables a stunning dark mode of your website based on user's…


Vikrant Rathour १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 5.5.14 सँग जाँच गरिएको 3 वर्ष अघि अपडेट गरिएको

Dark Mode For WP [GWE]

Use 'Dark Mode For WP' plugin to create an amazing dark version for your WordPress…


Get Web Experts १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 6.4.4 सँग जाँच गरिएको 5 महिना अघि अपडेट गरिएको