Debug Bar

Adds a debug menu to the admin bar that shows query, cache, and other helpful…


wordpressdotorg 30,000+ सक्रिय स्थापना 6.5.2 सँग जाँच गरिएको 1 महिना अघि अपडेट गरिएको