Schema Default Image

Add ability to set a default Featured image for schema.org markup, an extension for the…


Hesham 1,000+ सक्रिय स्थापना 6.4.2 सँग जाँच गरिएको 3 हप्ता अघि अपडेट गरिएको