Fixed Admin Sidebar

Fixes the positioning of the admin sidebar to the side of the browser, even when…


Matt Hodder 10+ सक्रिय स्थापना 3.4.2 सँग जाँच गरिएको 12 वर्ष अघि अपडेट गरिएको