Fixed Widget Area

This plugin freezes the admin 'sidebar widget area' while scrolling. This helps admin to drag…


biztechc 200+ सक्रिय स्थापना 5.7.11 सँग जाँच गरिएको 3 वर्ष अघि अपडेट गरिएको