Image Widget

Image Widget – most simple and fast way to create image widget to your sidebar


rbPlugins 4,000+ सक्रिय स्थापना 6.2.4 सँग जाँच गरिएको 10 महिना अघि अपडेट गरिएको

Yo Gallery

Yo Gallery – modern, stylish, simple and very flexible wordpress gallery plugin


Yo Gallery Team 40+ सक्रिय स्थापना 4.9.25 सँग जाँच गरिएको 6 वर्ष अघि अपडेट गरिएको

Galdget

Gallery and Widget of images and web pages


Unforget १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 4.9.25 सँग जाँच गरिएको 6 वर्ष अघि अपडेट गरिएको