Exclude Pages

This plugin adds a checkbox, “include this page in menus”, uncheck this to exclude pages…


Simon Wheatley 40,000+ सक्रिय स्थापना 3.4.2 सँग जाँच गरिएको 12 वर्ष अघि अपडेट गरिएको