WP Enable WebP

License: GPLv2 or later WordPress plugin to enable WebP image uploads.


Louis Fico 10,000+ सक्रिय स्थापना 5.2.20 सँग जाँच गरिएको 5 वर्ष अघि अपडेट गरिएको