Amazon payment services

Amazon payment services makes it really easy to start accepting online payments (credit & debit…


Amazon Payment Services 400+ सक्रिय स्थापना 6.3.2 सँग जाँच गरिएको 2 महिना अघि अपडेट गरिएको

SmallPay

Smallpay is a company specialized in recurring payments with credit cards; Smallpay is a cloud…


SmallPay Srl 80+ सक्रिय स्थापना 6.0.6 सँग जाँच गरिएको 8 महिना अघि अपडेट गरिएको

APPpago

Smallpay is a company specialized in recurring payments with credit cards; Smallpay is a cloud…


SmallPay Srl 30+ सक्रिय स्थापना 6.0.6 सँग जाँच गरिएको 8 महिना अघि अपडेट गरिएको

BharatX Pay In 3

BharatX Pay In 3 plugin is a payment gateway plugin which allows you to accept…


BharatX 10+ सक्रिय स्थापना 5.9.8 सँग जाँच गरिएको 3 महिना अघि अपडेट गरिएको