Credit2Caption

Add IPTC credit to the caption of the image after have uploaded it.


Marco Buttarini 10+ सक्रिय स्थापना 3.0.5 सँग जाँच गरिएको 13 वर्ष अघि अपडेट गरिएको