jQuery Updater

This plugin updates jQuery to the latest stable version on your website.


Ramoonus 30,000+ सक्रिय स्थापना 6.5.2 सँग जाँच गरिएको 1 महिना अघि अपडेट गरिएको