Justified Gallery

WordPress gallery plugin. Display WordPress galleries in a responsive justified image grid and a pretty…


Mateusz Czardybon 10,000+ सक्रिय स्थापना 6.2.3 सँग जाँच गरिएको 5 महिना अघि अपडेट गरिएको

Responsive Gallery Grid

Transforms the native WordPress gallery to a responsive gallery, respecting image proportions.


Jules Colle, BDWM 6,000+ सक्रिय स्थापना 6.1.4 सँग जाँच गरिएको 11 महिना अघि अपडेट गरिएको

Lightbox

Lightbox for Wordpress Gallery


Stefan Hüsges 1,000+ सक्रिय स्थापना 5.1.17 सँग जाँच गरिएको 5 वर्ष अघि अपडेट गरिएको