No Self Pings

Keeps WordPress from sending pings to your own site.


David Artiss 20,000+ सक्रिय स्थापना 6.5.2 सँग जाँच गरिएको 3 हप्ता अघि अपडेट गरिएको