Always Show Excerpts

Always show Excerpts instead of the full post content for selected types of archive pages.


Keith Drakard १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 6.4.2 सँग जाँच गरिएको 4 हप्ता अघि अपडेट गरिएको