WP-Cron Control

This plugin allows you to take control over the execution of cron jobs.


Thorsten Ott, Erick Hitter, Automattic 2,000+ सक्रिय स्थापना 4.8.24 सँग जाँच गरिएको 7 वर्ष अघि अपडेट गरिएको