Prezi Embedder

This plugin allows the user to quickly & easily embed a Prezi in WordPress site…


Dan Rossiter 800+ सक्रिय स्थापना 4.7.27 सँग जाँच गरिएको 7 वर्ष अघि अपडेट गरिएको

PreziWP

Adds a Prezi shortcode to allow you to easily embed presentations into WordPress.


Boone Gorges 100+ सक्रिय स्थापना 4.6.27 सँग जाँच गरिएको 7 वर्ष अघि अपडेट गरिएको

3D Presentation

3D Presentation Plugin allows to manage a 3D Presentation in your WordPress site using impress.js.


Luca Paggetti 30+ सक्रिय स्थापना 3.4.2 सँग जाँच गरिएको 11 वर्ष अघि अपडेट गरिएको