Redis Object Cache

A persistent object cache backend powered by Redis®¹. Supports Predis, PhpRedis, Relay, replication, sentinels, clustering…


Till Krüss 100,000+ सक्रिय स्थापना 6.5.2 सँग जाँच गरिएको 3 दिन अघि अपडेट गरिएको