Permissions Plus

A plugin to manage access of the menus in wordpress/woocommerce admin view by role. This…


digitalbodhi १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 6.2.5 सँग जाँच गरिएको 10 महिना अघि अपडेट गरिएको

CMC ROLE

Manages User Roles


Evans Edem Ladzagla १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 4.8.24 सँग जाँच गरिएको 7 वर्ष अघि अपडेट गरिएको