BuddyPress for Sensei

BuddyPress for Sensei integrates the WooThemes Sensei plugin with BuddyPress, so you can add groups,…


BuddyBoss 100+ सक्रिय स्थापना 4.8.24 सँग जाँच गरिएको 6 वर्ष अघि अपडेट गरिएको

Sensei-video-protection

How can we protect the sensei video contents? Sensei video protection protect your lesson page…


Yonghoon Lee 20+ सक्रिय स्थापना 4.4.32 सँग जाँच गरिएको 8 वर्ष अघि अपडेट गरिएको

WPLMS SENSEI MIGRATION

WPLMS Sensei Migrate helps users to migrate all Woocommerce Sensei courses to WPLMS courses


HK (VibeThemes) 10+ सक्रिय स्थापना 4.8.24 सँग जाँच गरिएको 7 वर्ष अघि अपडेट गरिएको