Modern Image Formats

Converts images to more modern formats such as WebP or AVIF during upload.


WordPress Performance Team 30,000+ सक्रिय स्थापना 6.5.2 सँग जाँच गरिएको 1 हप्ता अघि अपडेट गरिएको