This plugin has been closed as of अक्टोबर 27, 2023 and is not available for download. कारण: सुरक्षा मुद्दा

wp-gmappity-easy-google-maps

समीक्षाहरू

यस प्लगिनको लागि कुनै समीक्षाहरू छैनन्।

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“Google Maps made Simple” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू