wp-jitsi-shortcodes

विवरण

This plugin has been closed as of मे 17, 2024 and is not available for download. This closure is temporary, pending a full review.

समीक्षाहरू

सबै 1 समीक्षा पढ्नुहोस्

योगदानकर्ता र डेभलपरहरू

“WordPress Jitsi Shortcode” खुला स्रोत सफ्टवेयर हो। निम्न व्यक्तिहरूले यो प्लगिनमा योगदान गरेका छन्।

योगदानकर्ताहरू