रिलिज

नवीनतम रिलिज

4.9.5 अप्रील 4, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)

4.9 शाखा

4.9.5 अप्रील 4, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.9.4 मार्च 28, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)

4.8 शाखा

4.8.6 अप्रील 4, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.8.5 मार्च 3, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.8.3 अक्टोबर 31, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.8.2 सेप्टेम्बर 20, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.8.1 अगस्ट 2, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.8 जुन 23, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.7 शाखा

4.7.10 अप्रील 4, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.9 मार्च 3, 2018 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.7 अक्टोबर 31, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.6 सेप्टेम्बर 20, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.5 जुन 2, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)
4.7.2 जनवरी 27, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)

4.0 शाखा

4.0 डिसेम्बर 15, 2014 zip (md5) tar.gz (md5)

बेटा तथा आरसी रिलिजहरु

4.8-beta1 मे 18, 2017 zip (md5) tar.gz (md5)