Auto Hide Admin Bar

This plugin adds an auto-hide feature to the WordPress Admin Bar or Toolbar.


Marcel Bootsman 5,000+ सक्रिय स्थापना 6.1.4 सँग जाँच गरिएको 11 महिना अघि अपडेट गरिएको