Embed Google Map

Embed Google Map is a plugin for embedding one or more Google Maps to WordPress…


Petteri Kivimäki 1,000+ सक्रिय स्थापना 4.0.38 सँग जाँच गरिएको 9 वर्ष अघि अपडेट गरिएको

Custom Map Coordinates

Use Google Maps with coordinates (latitude & longitude) anywhere in WordPress with help of shortcodes…


Manish Shah १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 6.4.1 सँग जाँच गरिएको 2 हप्ता अघि अपडेट गरिएको