Dark Mode Toggle

Bring dark mode toggle switch to your WordPress website. A simple switch to turn on…


ScriptsTown 2,000+ सक्रिय स्थापना 6.5.2 सँग जाँच गरिएको 2 हप्ता अघि अपडेट गरिएको

QS Dark Mode Plugin

QS Dark Mode is a simple yet convenient plugin that allows WordPress websites to turn…


QuomodoSoft 700+ सक्रिय स्थापना 6.1.6 सँग जाँच गरिएको 1 वर्ष अघि अपडेट गरिएको

Dark Mode For WP [GWE]

Use 'Dark Mode For WP' plugin to create an amazing dark version for your WordPress…


Get Web Experts १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 6.4.4 सँग जाँच गरिएको 5 महिना अघि अपडेट गरिएको