Azure App Insights plugin

Azure App Insights plugin gives you the ability to view your Application Insights data in…


vsacja, ApplicationInsights, Bluefireray 20+ सक्रिय स्थापना 4.4.32 सँग जाँच गरिएको 8 वर्ष अघि अपडेट गरिएको

Blue Storage

Blue Storage for Microsoft Azure allows you to use Azure Storage to host files for…


Derek Held 10+ सक्रिय स्थापना 4.4.32 सँग जाँच गरिएको 8 वर्ष अघि अपडेट गरिएको