CC-MU-Plugins-Loader

This plugin automatically loads Must Use Plugins from WPMU_PLUGIN_DIR subdirectories.


Clearcode १० भन्दा कम सक्रिय स्थापना 4.9.24 सँग जाँच गरिएको 6 वर्ष अघि अपडेट गरिएको