Admin Restriction

Disables updating the WordPress Core plus plugin and theme installation, updating and removal for all…


Barry Kooij 20+ सक्रिय स्थापना 6.3.2 सँग जाँच गरिएको 4 महिना अघि अपडेट गरिएको