SX User Name Security

SX User Name Security prevents WordPress from showing your real Login everywhere. It ovverides the…


Daniel Roch - SeoMix 1,000+ सक्रिय स्थापना 6.5.2 सँग जाँच गरिएको 3 हप्ता अघि अपडेट गरिएको

Integrity Checker

The WordPress Integrity Checker checks your WordPress installation by detecting modified files, permissions issues and…


Erik Torsner, Torgesta Technology AB 300+ सक्रिय स्थापना 4.7.28 सँग जाँच गरिएको 7 वर्ष अघि अपडेट गरिएको