WordPress.org

About

Etiquette

शिष्टाचार

In the WordPress open source project, we realize that our biggest asset is the community that we foster. The project, as a whole, follows these basic philosophical principles from The Cathedral and The Bazaar.

  • Contributions to the WordPress open source project are for the benefit of the WordPress community as a whole, not specific businesses or individuals. All actions taken as a contributor should be made with the best interests of the community in mind.
  • वर्डप्रेस खुला स्रोत परियोजनामा सहभागी हुन चाहने सबैको लागि खुला छ, क्षमता, सीप, वित्तीय स्थिति, वा अन्य कुनै पनि मापदण्डको पर्वाह नगरी।
  • वर्डप्रेस खुला स्रोत परियोजना एक स्वयंसेवक-सञ्चालित समुदाय हो। योगदानकर्ताहरू कम्पनीहरूद्वारा प्रायोजित भएका अवस्थामा पनि, त्यो समय सम्पूर्ण खुला स्रोत समुदायको फाइदाको लागि दान गरिन्छ।
  • Any member of the community can donate their time and contribute to the project in any form including design, code, documentation, community building, etc. For more information, go to make.wordpress.org.
  • वर्डप्रेस खुला स्रोत समुदाय समावेशीताको ख्याल राख्छ। हामी सबैलाई समावेश भएको महसुस गर्न सक्ने स्वागतमय वातावरण कायम गर्ने प्रयास गर्छौँ; भेदभाव, हिंसालाई प्रोत्साहन, घृणाको प्रवर्द्धन, अप्रिय व्यवहार, आदि जस्ता कुराहरूबाट सञ्चारलाई टाढा राखेर।